นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เชิญเข้าร่วมประกวด"นักวิทย์น้อยทรู" ประจำปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล

         เชิญชวนโรงเรียนในสังกัด ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ส่งโครงงานเข้าประกวด "นักวิทย์น้อยทรู"

ในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย"

         ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.trueplookpanya.com/new/csa/project/10


หนังสือต้นเรื่อง


                               ศน.วิลาวรรณ  พุทไธสง