นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เชิญคณะกรรมการแข่งขันภาษาไทยประชุม PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         เชิญคณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยประชุม ณ ห้องประชุมลำมูล

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.


หนังสือนำส่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ