การประเมินอนเองตามอัตลักษณ์๒๙ประการโรงเรียนวิถีพุทธ ๒๕๖๐ พิมพ์
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

      แจ้งโรงเรียนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในสังกัด สพป.นม. 7

ดำเนินการประเมินตนเอง

หนังสือราชการ


           ศน.ชูโชค  ชะออน