แจ้งอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV&DLIT PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

      แจ้งโรงเรียนประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล DLTV & DLIT

          17 มิถุนายน  2560  โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน (DLTV)

          18  มิถุนายน  2560  โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ (DLIT)

ณ   ห้องลำมูล  สพป.นครราชสีมา เขต 7


หนังสือราชการ

โรงเรียนในโครงการ DLTV

โรงเรียนนในโครงการ DLIT                          ศน.อนุรักษ์  ปุราโน