การทำพันธะสัญญา PDF พิมพ์ อีเมล

         แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการทำพันธะสัญญาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

กับผู้เกี่ยวข้อง และส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ภายใน 18 กรกฎาคม 2560


หนังสือราชการ

พันธะสัญญา

               

                                         ศน.ประมวล  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย