นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การทำพันธะสัญญา PDF พิมพ์ อีเมล

         แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการทำพันธะสัญญาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

กับผู้เกี่ยวข้อง และส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ภายใน 18 กรกฎาคม 2560


หนังสือราชการ

พันธะสัญญา

               

                                         ศน.ประมวล  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย