การประเมินผลสัมฤทธิ์ O-NET ปี กศ.60 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 แจ้งสถานศึกษาวางแผนดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระที่ไม่ได้สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

หนังสือราชการ