นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การประเมินผลสัมฤทธิ์ O-NET ปี กศ.60 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 แจ้งสถานศึกษาวางแผนดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระที่ไม่ได้สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

หนังสือราชการ