นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กรอกข้อมูลจำนวน นร.ที่ได้คะแนนสอบ O-NETร้อยละ 50 ขึ้นไป ชั้น ป.6,ม.3,ม.6 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 แจ้งทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนการสอบ O-NET ตั้งแต่

ร้อยละ 50 ขึ้นไป ชั้น ป.6.ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2558,2559  ส่งไปศูนย์เครือข่ายฯ

ภายในวันที่ 15 กค.60

หนังสือราชการ