นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เชิญร่วมประกวดแข่งขัน Science Show PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

              ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา จัดประกวด Science Show ระดับพื้นที่

ประจำปี 2560 สำหรับนักเรียนในระบบโรงเรียน 2 ระดับ

1. ระดับประถมศึกษา แข่งวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

หนังสือต้นเรื่อง

                                       ศน.วิลาวรรณ  พุทไธสง