นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การประกวดสื่อนวัตกรรมภาษาไทย PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

      เชิญชวนส่งสื่อนวัตกรรมภาษไทยเข้าประกวดแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หนังสือราชการ

 

                                                   ศน.วัชระ นาดี