นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การอบรมคัดกรองทางการศึกษานักเรียนเรียนรวม PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         แจ้งบุคลากรโรงเรียนในสังกัด เข้าอบรม โรงเรียนละ 1 คน  ณ ห้องลำมูล สพป.นม. 7

ตามกำหนดการ ดังนี้

รุ่นที่ 1 โรงเรียนในเขต อ.ชุมพวง และ อ.เมืองยาง     ระหว่าง 22-23 กรกฎาคม 2560

รุ่นที่ 2 โรงเรียนในเขต อ.โนนแดง และ อ. ประทาย    ระหว่าง 5-6 สิงหาคม 2560

รุ่นที่ 3 โรงเรียนในเขต อ. ลำทะเมนชัย และ อ.พิมาย  ระหว่าง 14-15 สิงหาคม 2560

หนังสือราชการ

                                ศน.อิทธิพล  ศรีมหันต์