การอบรมเกณฑ์การประเมินนักเรียนเรียนรวม PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

                แจ้งบุคลากรโรงเรียนในสังกัด อบรม โรงเรียนละ 1 คน    ณ  ห้องลำมูล  สพป.นม.7

ในวันที่  29 กรกฎาคม 2560


หนังสือราชการ

                                 ศน.อิทธิพล  ศรีมหันต์