นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การอบรมเกณฑ์การประเมินนักเรียนเรียนรวม PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

                แจ้งบุคลากรโรงเรียนในสังกัด อบรม โรงเรียนละ 1 คน    ณ  ห้องลำมูล  สพป.นม.7

ในวันที่  29 กรกฎาคม 2560


หนังสือราชการ

                                 ศน.อิทธิพล  ศรีมหันต์