นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV PDF พิมพ์ อีเมล

                แจ้งบุคลากรโรงเรียนโครงการ DLTV เข้ารับการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ซึ่งถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์

และทางอินเทอร์เน็ต 5 ช่องทาง  โดยผู้เข้าอบรมสามารถลงทะเบียนและทำแบบทดสอบได้ที่

http://202.29.172.63/dltv 


หนังสือราชการ  คลิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. คู่มือการใช้ระบบการลงทะเบียนและทำแบบทดสอบ คลิก

2. กำหนดการอบรม  คลิก
                    

                                  ศน.อนุรักษ์ ปุราโน