นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV PDF พิมพ์ อีเมล

                แจ้งบุคลากรโรงเรียนโครงการ DLTV เข้ารับการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ซึ่งถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์

และทางอินเทอร์เน็ต 5 ช่องทาง  โดยผู้เข้าอบรมสามารถลงทะเบียนและทำแบบทดสอบได้ที่

http://202.29.172.63/dltv 


หนังสือราชการ  คลิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. คู่มือการใช้ระบบการลงทะเบียนและทำแบบทดสอบ คลิก

2. กำหนดการอบรม  คลิก
                    

                                  ศน.อนุรักษ์ ปุราโน