การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV พิมพ์

                แจ้งบุคลากรโรงเรียนโครงการ DLTV เข้ารับการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ซึ่งถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์

และทางอินเทอร์เน็ต 5 ช่องทาง  โดยผู้เข้าอบรมสามารถลงทะเบียนและทำแบบทดสอบได้ที่

http://202.29.172.63/dltv 


หนังสือราชการ  คลิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. คู่มือการใช้ระบบการลงทะเบียนและทำแบบทดสอบ คลิก

2. กำหนดการอบรม  คลิก
                    

                                  ศน.อนุรักษ์ ปุราโน