นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 PDF พิมพ์ อีเมล

          แจ้งการดำเนินการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 21

เพื่อรับรางวัล เกียรติบัตร และโล่เกียรติยศ จาก สพฐ.


 หนังสือราชการ   คลิก

เกณฑ์การคัดเลือก  คลิก


                  ศน.วิลาวรรณ  พุทไธสง