นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร PDF พิมพ์ อีเมล

          สพป.นครราชสีมา เขต 7  จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้แก่ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 

ระดับชั้นละ 1 คน  และขอให้ผู้ที่จะเข้าอบรมเพิ่มเติมตอบแบบตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


หนังสือราชการ   คลิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย   คลิก


                          ศน.ชูโชค  ชะออน