นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การอบรมปฏิบัติการอ่านเขียนภาษาไทย 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

          สพป.นม.7 จัดอบรมปฏิบัติการอ่านเขียนภาษาไทย  

ระหว่าง 2-3 กันยายน 2560  ณ โรงเรียนกุลโน อ.พิมาย

แจ้งครูภาษาไทย ป.4-6 หรือ ม.3 โรงเรียนละ 1 คน 


หนังสือราชการ คลิก

                            ศน.วัชระ นาดี