การอบรมปฏิบัติการอ่านเขียนภาษาไทย 2560 พิมพ์
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

          สพป.นม.7 จัดอบรมปฏิบัติการอ่านเขียนภาษาไทย  

ระหว่าง 2-3 กันยายน 2560  ณ โรงเรียนกุลโน อ.พิมาย

แจ้งครูภาษาไทย ป.4-6 หรือ ม.3 โรงเรียนละ 1 คน 


หนังสือราชการ คลิก

                            ศน.วัชระ นาดี