นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การอบรมปฏิบัติการเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

        กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดอบรมปฏิบัติการ

"เทศกาลวันวิทยาศาสตร์น้อย ปี 2560" ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560  

ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา  จึงแจ้งทุกโรงเรียนเข้าร่วม


หนังสือราชการ  คลิก


                        ศน.เมธิตา  การเพียร