นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

โครงการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ได้ดำเนินโครงการการศึกษาทางไกล

เพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา โดยความร่วมมือกับโครงการ

EduTech Thailand (DL-EduTech Thailand) เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้โครงการ DLIT

ในรูปแบบการฝึกอบรม ณ ห้องเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC

         สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการและดูรายละเอียดได้ที่ http://dl.obec.go.th


ต้นเรื่อง คลิก


                            ศน.อนุรักษ์  ปุราโน