นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

อบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนประชารัฐ PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         สพป.นครราชสีมา เขต 7 จัดอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนประชารัฐ

ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2560   ณ ห้องประชุมลำมูล  อาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนละ 5 คน ประกอบด้วย

     1) ฝ่ายบริหาร  

     2) ฝ่ายวิชาการ  

     3) ฝ่าย ICT  

     4) ฝ่ายวัดและประเมินผล  

     5) ครูผู้สอน


หนังสือราชการ  คลิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ตารางการอบรม  คลิก

                    2. แบบขออนุญาตไปราชการ  คลิก


หมายเหตุ นำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงไปด้วย


                                ศน.อนุรักษ์ ปุราโน