นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนพิเศษเรียนรวม 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

        สพป.นครราชสีมา เขต 7  จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนพิเศษเรียนร่วม

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560  จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และแจ้งให้

คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้แต่งตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลา

และสถานที่ที่กำหนด


         หนังสือราชการ  คลิก

         คำสั่งแต่งตั้ง   คลิก

         กำหนดการแข่งขัน  คลิก


                 ศน. อรรณพ  นันทไพบูลย์