นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การขับเคลื่อนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ PDF พิมพ์ อีเมล

          ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา (ศปท.) จัดกิจกรรมฝึกอบรม

การนำคู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ณ  หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

         จึงแจ้งโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการ


หนังสือราชการ   คลิก

กำหนดการ  คลิก


            ศน.เฉลิม  ไชยโคตร