นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เร่งรัดการส่งข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

          แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 ทุกโรง

ดำเนินการบันทึกข้อมูลการดำเนินการจัดการศึกษาทางผ่านดาวเทียม (DLTV)

ตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

          กลุ่มที่ 1  โรงเรียนที่มีนักเรียนเกิน 120 คน ขึ้นไป ซึ่งเป็นโรงเรียนได้รับอุปกรณ์การศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือจัดหาใช้เอง

กรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ : http://210.246.188.59/dltv1

          กลุ่มที่ 2  โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหาอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปี 2557

(โรงเรียนขนาดเล็กเดิม) กรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ :http://210.246.188.59/dltv2

ต้นเรื่อง สพฐ. คลิก

หนังสือราชการ  คลิก

   รายชื่อโรงเรียน กลุ่มที่ 1 ที่ยังไม่ส่งข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 คลิก

   รายชื่อโรงเรียน กลุ่มที่ 2  ที่ยังไม่ส่งข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 คลิก

                             ศน.อนุรักษ์  ปุราโน