นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ภาคเรียนที่2/2559 PDF พิมพ์ อีเมล

         แจ้งประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกศูนย์

รวบรวมและสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 2/2559


หนังสือราชการ  คลิก


                             ศน.ชูโชค  ชะออน