นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การสอบประเมินความสามารถด้านภาษาองักฤษของครูผู้สอน PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

    ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจชุดทดสอบภาษาอังกฤษ

สามารถสั่งซื้อได้ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

หนังสือราชการ คลิก


                  ศน.ชูโชค ชะออน