นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการของบริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่น และ สำนัก สวทช. PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

          เชิญชวนหัวหน้ากลุ่มสาระและครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เข้าร่วมสัมมนา

สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.aksorn.com/science2017


หนังสือต้นเรื่อง


              ศน.วิลาวรรณ พุทไธสง