นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

          ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ร่วมกิจกรรม

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.koratsci.com

หนังสือต้นเรื่อง


                 ศน.วิลาวรรณ พุทไธสง