นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เผยแพร่เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

          สพฐ.เผยแพร่เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2560 ฉบับ Digital


หนังสือต้นเรื่อง


                      ศน.อิทธิพล  ศรีมหันต์