นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เชิญกรรมการกีฬาประชุม PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

             เชิญคณะกรรมการตัดสินกีฬานักเรียน ประจำปี 2560  ประชุมพร้อมกัน

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องลำมูล   เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


หนังสือราชการ


บัญชีรายชื่อกรรมการตัดสินกีฬานักเรียน ปี 2560


                        ศน.เฉลิม  ไชยโคตร