นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

แจ้งเข้าทำการติดตั้งครุภัณฑ์ระคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) งบประมาณ2560 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         แจ้งโรงเรียนตามบัญชีรายชื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ เพื่อเตรียมรับ

และตรวจเช็คครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) งบประมาณปี 2560

จากบริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาที่ทำไว้กับเขตพื้นที่การศึกษา

และจัดทำรายงานตามแบบ แล้วส่งคืนไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

หลังการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว


ต้นเรื่อง

หนังสือราชการ

บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร

รายละเอียดของครุภัณฑ์ตามสัญญา

แบบรายงาน


                    ศน.อนุรักษ์ ปุราโน