นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การประเมินอ่านเขียนไทย ครั้งที่ 3 ภาคเรรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

       แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดทำการประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย

ครั้งที่ 3  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  โดยใช้เครื่องมือที่ส่งมาด้วยนี้


หนังสือราชการ


    สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คู่มือระดับประถม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ชั้น ป.1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ชั้น ป.2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ชั้น ป.3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ชั้น ป.4

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ชั้น ป.5

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. ชั้น ป.6

    สิ่งที่ส่งมาด้วย  คู่มือระดับมัธยม

ระดับ ม.1  ไฟล์ word      ไฟล์ pdf

ระดับ ม.2  ไฟล์ word      ไฟล์ pdf

ระดับ ม.3  ไฟล์ word      ไฟล์ pdf               ศน.วัชระ นาดี