นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ตอบขอบคุณ PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

      ด้วย สพป.นม.7 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ระหว่าง 17-19 พฤศจิกายน 2560 สำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

จึงขอขอบคุณผุ้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน


หนังสือราชการ

                ศน.เฉลิม  ไชยโคตร