นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การส่งแผน IEP เพื่อขอรับคูปองการศึกษาเพิ่มเติม PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

      แจ้งโรงเรียนส่งแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP)

เพื่อขอรับคูปองการศึกษาเพิ่มเติม

ต้นเรื่อง

                        ศน.อิทธิพล ศรีมหันต์