นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การสอบ Pre-ONET ปีการศึกษา 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         สพป.นครราชสีมา แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET

ด้วยข้อสอบ Pre-ONET ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560


หนังสือราชการ


         ศน.นันทินานันท์ ธนัทโรจนกุล