นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

           ด้วย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการแก้ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต

ของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะพัฒนาระบบเครือข่าย Uninet

ให้เป็นระบบหลัก และมีการแจ้งยกเลิกการเช่าระบบเครือข่าย MOE Net

เป็นเหตุให้สถานศึกษาในสังกัดไม่สามารถใช้บริการในเครือข่าย MOE Net

มีผล ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๑๕๖๑ เป็นต้นมา

          จึงแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้โรงเรียนถือปฏิบัติ

หนังสือราชการ  คลิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย

  ๑. สำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๕ / ว๑๑๙๒  ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐   คลิก

  ๒. สำเนาหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๕ / ว๑๒๐๖  ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑   คลิก

  ๓. ข้อแนะนำในการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา   คลิก

        

            ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (ICT)