นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การประชุมทางไกลรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

      แจ้งโรงเรียนร่วมประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

โดยแจ้งรายชื่อผ่านทางป้ายหน้าเว็บไซต์ : www.korat7.go.th/web/index.php

แล้วรับฟังนโยบายผ่านทาง www.youtube.com/obectv

หนังสือราชการ  คลิก

                        ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)