นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

รายงานความจำเป็นต้องใช้สื่ออินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

      สำรวจโรงเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้สื่ออินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม

เนื่องจากไม่สามารถจัดหาบริการเครือข่ายที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ตั้งโรงเรียน

ภายใน 23 มกราคม 2561

หนังสือราชการ  คลิก

       ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)