รายงานความจำเป็นต้องใช้สื่ออินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม พิมพ์
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

      สำรวจโรงเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้สื่ออินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม

เนื่องจากไม่สามารถจัดหาบริการเครือข่ายที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ตั้งโรงเรียน

ภายใน 23 มกราคม 2561

หนังสือราชการ  คลิก

       ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)