นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

       แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการประเมินการอ่านการเขียน

ครั้งที่ 4  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  โดยดาวน์โหลดแบบประเมิน

ที่อยู่ข้างล่างนี้

หนังสือราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

       คู่มือดำเนินการระดับ ป.1-ป.6

    แบบประเมินชั้น ป.1

    แบบประเมินชั้น ป.2

    แบบประเมินชั้น ป.3

    แบบประเมินชั้นป.4

    แบบประเมินชั้น ป.5

    แบบประเมินชั้นป.6

       คู่มือดำเนินการระดับ ม.1-ม.3

    แบบประเมินชั้น ม.1

    แบบประเมินชั้น ม.2

    แบบประเมินชั้น ม.3


                ศน.วัชระ นาดี