นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

    

                สสวท.และศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจอนล่างจัดประกวดโครงงานสะเต็มศึกษารอบคัดเลือกของนักเรีรยน 3 ระดับ ได้แก่

1)  ระดับประถมศึกษา

2)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 พฤษภาคม 2561

                           ศน.วิลาวรรณ  พุทไธสง