นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การสำรวจครุภัณฑ์ UniNet PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         แจ้งโรงเรียนในโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (UniNet)

ตามบัญชีรายชื่อ ทำการตรวจเช็คครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย UniNet ที่ติดตั้งในโรงเรียน

ตามรายการและกรอกข้อมูลของอุปกรณ์ที่มีอยู่พร้อมสถานการณ์ใช้งานจริง แล้วส่ง

ข้อมูลภายใน 21 กุมภาพันธ์ 2561 ทางอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ต้นเรื่อง

หนังสือราชการ

1. รายชื่อโรงเรียนในโครงการ (UniNet)

2. รายการอุปกรณ์ (กรอกข้อมูลแล้วส่งคืนที่อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน )

3. ภาพอุปกรณ์ตามรายการ 2.

              ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)