นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอรเน็ตและการใช้งานอุปกรณ์การหนดเส้นทาง (Router) PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนทำการบันทึกข้อมูลการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา

ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการผ่านทางเว็บไซต์ http://techno.bopp.go.th/schnet

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มีนาคม 2561


หนังสือราชการ


ขั้นตอนการกรอกข้อมูล


คลิป..การกรอกข้อมูล                     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ (ICT)