นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.educ.su.ac.th


หนังสือราชการ


                     ศน.พรชัย  เพียพิมเพิ่ม