นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         แจ้งครูผู้รับผิดชอบกการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษารายงานผลการจัดกิจกรรม

ตามแบบรายงาน ภายใน 20 มีนาคม 2561


หนังสือราชการ

แบบรายงาน


                 ศน.วิลาวรรณ  พุทไธสง