นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

รายงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ปีการศึกษา2560 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนรายงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โดยดาวน์โหลดไฟล์แบบรายงาน แล้วส่ง สพป.นม.7 ภายใน 30 มีนาคม 2561


หนังสือราชการ

แบบรายงาน


                    ศน.วิลาวรรณ  พุทไธสง