รายงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ปีการศึกษา2560 พิมพ์
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนรายงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โดยดาวน์โหลดไฟล์แบบรายงาน แล้วส่ง สพป.นม.7 ภายใน 30 มีนาคม 2561


หนังสือราชการ

แบบรายงาน


                    ศน.วิลาวรรณ  พุทไธสง