นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การสำรวจการจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์DLTV PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

     แจ้งโรงเรียนตามบัญชีรายชื่อกรอกข้อมูลในแบบสำรวจความต้องการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV)

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ผ่านเว็บไซต์ www.dlit.ac.th/dltv57/ โดยใช้รหัส SMIS 8 หลัก

หนังสือราชการ

คู่มือการกรอกข้อมูล